grahamdenzler

Newton, Kansas..... hope to move out to Vegas or California some day